Ενδεικτικά Εργα

Από την εταιρεία έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς τα παρακάτω έργα με χρήση της πλατφόρμας dSuite ή αντίστοιχων λύσεων που διαθέτουμε. 

ΤΣΑΥ (Ταμείο ασφάλισης Υγειονομικών) Σύστημα καταχώρησης μισθοδοσίας.

Το σύστημα περιλαμβάνει:
- Αρχείο Εργοδοτών. - Αρχείο Εργαζομένων.
- Αρχείο Εισφορών
- Καταχώρησης εισφορών εργαζομένων.
- Υπολογισμός εισφορών.
- Εκτυπώσεις παραγωγικότητας.

ΤΥΠΕΤ (Ταμείο ασφάλισης υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας)

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: Σύστημα ψηφιοποίησης συνταγών. Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης Barcode φαρμάκων. Το σύστημα περιλαμβάνει:
- Αρχείο φαρμακείων. - Αρχείο φαρμάκων και τιμοκαταλόγων.
- Διαδικασίες οπτικής επαλήθευσης και διόρθωσης των αναγνωρισμένων εντύπων.
- Εξαγωγή των ανεγνωρισμένων δεδομένων και των εικόνων.
Πέρα των ανωτέρω, έχει διατεθεί και το προσωπικό για την ψηφιοποίηση και την επαλήθευση των δεδομένων κάνοντας χρήση των ανωτέρω συστημάτων.

ΕΥΔΑΠ (Ταμείο ασφάλισης υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ)

Σύστημα ψηφιοποίησης συνταγών. Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης Barcode φαρμάκων.
Το σύστημα περιλαμβάνει:
- Αρχείο φαρμακείων.
- Αρχείο φαρμάκων και τιμοκαταλόγων.
- Διαδικασίες οπτικής επαλήθευσης και διόρθωσης των αναγνωρισμένων εντύπων.
- Εξαγωγή των αναγνωρισμένων δεδομένων και των εικόνων.

ΕΥΔΑΠ

Ψηφιοποίηση εντολών καταμέτρησης.
Το σύστημα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και την αναγνώριση των δεδομένων εντολών καταμέτρησης από το 1990.

BIS

Σύστημα ψηφιοποίησης και αναγνώρισης τιμολογίων για την Media Mark.
Το σύστημα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα dSuite για την αυτόματη αναγνώριση των δεδομένων των τιμολογίων.
Σε ημερήσια βάση παραδίδεται αρχείο με τα δεδομένα και τις εικόνες των παραστατικών για το κεντρικό σύστημα της Media Mark.

Επίβλεψη

Locate CRM
Το σύστημα περιλαμβάνει
- Αρχείο πελατών.
- Αρχείο συναλλασσομένων.
- Υπολογισμός Δανείων.
- Δυνατότητα ορισμού και τήρησης πρόσθετων παραμετρικά οριζόμενων πεδίων ανά Πελάτη /
Συναλλασσόμενο.
- Αυτόνομες ή αλληλένδετες κινήσεις Πελατών
- Συναλλασσομένων. - Δυνατότητα μετασχηματισμού κινήσεων για προκαθορισμένη ροή ενεργειών. - Δυνατότητα τήρησης πολλαπλών λογαριασμών ανά Συναλλασσόμενο / Πελάτη.
- Υπολογισμός Προμηθειών.
- Προωθητικές Ενέργειες.
- Τήρηση εγγράφων ανά Πελάτη / Συναλλασσόμενο.
- Διαχείριση υπενθυμίσεων.
- Τήρηση και διαχείριση λίστας ΑΠΔ.

INSS LTD

- Σύστημα ψηφιοποίησης και καταχώρησης εντολών εργασιών.
- Σύστημα καταχώρησης αιτήσεων Loyalty.